Loading Login

Chuyển Tiền

You are here

banking betphoenix
HƯỚNG DẪN CÁCH NẠP TIỀN BẰNG BITCOIN

Bitcoin là một mạng lưới thanh toán sáng tạo và một loại tiền mới. Đó là một hình thức tiền tệ kỹ thuật số, được tạo ra và tổ chức bằng điện tử.

 • Ít nhất: 50 USD
 • Nhiều nhất: 5,000 USD

Xin liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết tại số 1-888-378-0888.

Địa chỉ thanh toán Bitcoin sẽ không chứa giao dịch trước. Chúng tôi có quyền từ chối thanh toán nếu có giao dịch hiện tại được tìm thấy trên địa chỉ đó.

banking betphoenix
Learn how to fund your account using Bitcoin: Tutorial
 • Min: 50 USD
 • Max per transfer: 5,000 USD

Litecoin is a peer-to-peer cryptocurrency that enables instant payments to anyone in the world in a quick, secure, anonymous, and efficient manner.

Contact our customer service department at 1-877-717-7747 for more details on sending a Litecoin transfer.

banking betphoenix

There's no place like a phone!

Send money and top-up securely from your mobile phone. Our international money transfer service is easy to use and provides you peace of mind. The BOSS Revolution Money Transfer App is trusted by millions of customers every day to stay in touch, and send funds around the world.

banking betphoenix
Making your deposits with ZPay is not only fast but very easy and convenient! Here's a quick tutorial

ZPay is a fast, safe, and easy way to send money in minutes. Log into your account and visit our Banking Center or contact our Customer Support Team for more information.

 • Min: $100
 • Max: $2,500

For details please contact customer service at 1-877-717-7747

banking betphoenix
 • Min: 50 USD
 • Max: 690 USD

Contact our customer service department at 1-877-717-7747 for more details.

banking betphoenix
 • Min: 50 USD
 • Max: 750 USD

For details please contact customer service at 1-877-717-7747

banking betphoenix

Được trả lại phí chuyển tiền với tiền gởi từ $300 trở lên

 • Ít nhất: 50 USD
 • Nhiều nhất: Upon Request

Muốn biết chi tiết về việc chuyển một số tiền lớn hơn với tính cách cá nhân (person to person), xin liên lạc chúng tôi tại số 1-888-378-0888.

banking betphoenix

To make a deposit using your Credit Card / Debit Card just contact our customer service department at 1-888-378-0888, and we will assist you on how to fund your account.

 • Ít nhất: 50 USD
 • Nhiều nhất: 500 USD

Muốn biết chi tiết về việc chuyển một số tiền lớn hơn với tính cách cá nhân (person to person), xin liên lạc chúng tôi tại số 1-888-378-0888.

banking betphoenix

Xin liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết tại số 1-888-378-0888

banking betphoenix

Chuyển tiền với tính cách cá nhân (từ người qua người) được xử lý từ Thứ Hai tới Thứ Sáu. Xin liên lạc chúng tôi về yêu cầu rút tiền tại số 1-888-378-0888.

 • Ít nhất: 100 USD
 • Nhiều nhất: 450 USD (cho Money Gram) USD cho một tên người nhận cho mỗi lần.
 • Tiền phí phụ thuộc vào số tiền rút, từ $37 đến $70
 • Rút tiền lần thứ 3 hay nhiều hơn trong 7 ngày phải chịu thêm phí phụ trội.
 • Theo quy định của công ty chuyển tiền: một tên chỉ nhận được 1 chuyển tiền mỗi 4 ngày theo phương cách này.

Xin liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết tại số 1-888-378-0888.

banking betphoenix

Yêu cầu rút tiền bằng séc và nhận một lần rút tiền lên tới $2000 miễn phí mỗi 30 ngày. Séc được xử lý từ thứ Ba tới thứ Năm, thời gian xử lý có thể tới 10 ngày và séc sẽ nhận được trong 3 tới 4 ngày làm việc. Tối đa 1 séc cho một tài khoản cho 7 ngày vì sự hạn chế của công ty xử lý. Xin liên lạc chúng tôi về yêu cầu rút tiền tại số 1-888-378-0888.

 • Ít nhất: 1,000 USD
 • Nhiều nhất: 10,000 USD mỗi tuần
Lệ phí:
 • Miễn phí mỗi 30 ngày cho một lần rút tới $2000.
 • $50 cho mỗi lần rút khác.
 • Rút tiền lần thứ 3 hay nhiều hơn trong 7 ngày phải chịu thêm phí phụ trội.
 • Những hạn chế khác có thể được áp dụng.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager