Bitcoin Link

Tiền Cò(Vigs)

Đường Phoenix 20 cent chuẩn:

Được dùng cho đường -110 không thay đổi

Chấp tiền 20 cent
Đội MạnhĐội Yếu    
-110 -110  -300 250
-115 -105  -320 260
-120 100  -330 270
-125 105  -340 280
-130 110  -350 290
-135 115  -360 300
-140 120  -380 320
-145 125  -400 330
-150 130  -410 335
-155 135  -420 345
-160 140  -440 365
-165 145  -450 375
-170 150  -500 400
-175 155  -550 430
-180 160  -600 450
-190 165  -700 500
-200 170  -750 525
-210 175  -800 550
-220 180  -900 600
-230 190  -950 650
-240 200  -1000 700
-250 210  -1500 950
-260 220    
-270 230    
-280 240    
-290 245    
     

 

 

Tiền cò cho Cược Sự Kiện 30 cent và các sự kiện khác:

 

 

BIỂU ĐỒ CHO ĐƯỜNG 30 CENT
Đội Mạnh Đội Yếua    
-115 -115  -210 170
-120 -110  -230 180
-125 -105  -240 190
-130 100  -250 200
-135 105  -260 210
-140 110  -270 220
-145 115  -280 225
-150 120  -290 230
-155 125  -300 240
-160
 
 • Tiền Thưởng Lũy Tiến Đặc Biệt
 • 175% Sign-up Bonus!
 • Up to 150% Free Play!
 • Bitcoin Deposit Bonus
 • Tuesdays & Wednesdays promo
 • Credit Card Deposit 10% Free Play
 • Credit Card Deposit 15% Free Play
 • Credit Card Deposit 20% Free Play
 • Referral Bonus
 • New Casino Bonus
 • Live Casino Specials
 • Casino Bonuses
 • Casino Referral Bonus