Loading Login
LiveCasino

QUY ĐỊNH (Horse Rules)

You are here

 1. Betphoenix trả tỉ lệ cược trường đua đến mức giới hạn của nhà cái như được quy định trong bảng thanh toán tối đa của chúng tôi.
 2. Có một lợi nhuận ròng tối đa trên mỗi cuộc đua cá nhân dựa trên danh sách các trường đua. Các cược  Double, Pick 3, và Pick 4 tính tới cuộc đua cuối cùng trong loạt cuộc đua liên tiếp khi tính toán lợi nhuận của cuộc đua. Công thức sẽ là Lợi Nhuận Ròng = Thanh Toán Ròng của cuộc đua - Tổng Số Tiền Đặt cho cuộc đua. Công thức này sẽ xóa làm lại cho mỗi cuộc đua cá nhân.
 3. Không có tỉ lệ cược của nhà cái. Nếu không có tiền trả của cuộc đua cho một loại cược , tất cả cược đặt trên loại đó sẽ được trả lại tiền.
 4. Nếu một trường đua không được liệt kê trong danh sách các trường đua, lợi nhuận ròng tối đa mặc định là $5,000, và hành động sẽ được cấp nếu ban quản lý chấp thuận.
 5. Bất kỳ nỗ lực để đánh cuộc kiểu bao vây tiêu cực sẽ bị đình chỉ tài khoản
 6. Ngựa được xác định bởi số ghi trên vải yên ngựa , không theo tên. Khách hàng chịu trách nhiệm cho các lựa chọn của mình cả về con ngựa và con số của nó.
 7. Khi bạn đặt cược vào một con ngựa được cặp (coupled), cược của bạn bao gồm tất cả những con ngựa chạy dưới con số được nói. Nếu một phần của một mục nhập (entry) bị rút lui và một phần của một mục nhập vẫn chạy, tất cả cược đặt có hiệu lực. Không có hành động "phải chơi" như một phần của mục nhập.
 8. Thời gian cược được chấp nhận sẽ luôn luôn được so sánh với thời gian nghỉ được cung cấp bởi trường đua (được xem xét tới giây) và được giải quyết phù hợp theo đó. Nếu cược được chấp nhận sau khi cuộc đua đã bắt đầu, nó sẽ bị loại khỏi bất kỳ phần thắng nào và được trả lại tiền.
 9. Chúng tôi dành quyền, theo quyết định của chúng tôi, để thay đổi, sửa đổi, thêm, hoặc loại bỏ các khách hàng từ Chương Trình Trả Lại Tiền Thua Đua  Ngựa của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Rút Lui:

 1. Nếu một con ngựa được rút lui, tất cả các cược Win / Place / Show sẽ được trả lại tiền và phần của các cược kết  hợp Exacta / Trifecta / Superfecta / Quinella có chứa con ngựa được rút lui sẽ được trả lại tiền. (Xin vui lòng xem quy định liên quan đến các mục nhập).
 2. Với các cược Double, Pick 3, và Pick 4, nếu một con ngựa được rút lui trước bất kỳ chặng nào, một giải an ủi sẽ được trả cho cược kết hợp đó, như quy định bởi   trường đua. Nếu trường đua không trả tiền an ủi, cược đặt với những kết hợp này sẽ được trả lại tiền.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager