Loading Login

Cược đảo (Reverse)

You are here

Cược đảo chủ yếu là 2 cược If có hiệu lực. Tổng số tiền đặt cho một cược đảo sẽ là tổng số tiền cho mỗi cược thẳng.

Chỉ có cược Action Reverse (Cược Đảo Hiệu Lực) được chấp nhận, và chỉ có thể ghép cược If với 2 đội, không cược mở nào được chấp nhận, cùng luật chơi như cược If/Nếu).

Ví dụ:

Phần A:

Cowboys -5 $110 thắng $100

Nếu (Nếu thắng, huề, hoặc hủy bỏ)

Dolphins -14 $110 thắng $100

Phần B:

Dolphins -14 $110 thắng $100

Nếu (Nếu thắng, huề, hoặc hủy bỏ)

Cowboys -5 $110 thắng $100

  • Nếu cả hai đội thắng +400
  • Một thắng, một thua -120
  • Nếu cả hai đội thua -220
  • Một thắng, một huề +200

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager