Loading Login

Khúc côn cầu (Hockey)

You are here

Cho mục đích cá cược, một trận khúc côn cầu (chuyên nghiệp hoặc đại học) trở nên chính thức sau năm mươi lăm (55) phút thi đấu.

Các trận đấu chơi ít hơn thời gian chính thức được xem là “Không Hiệu Lực” hay “Hòa/Hủy Bỏ” và tất cả tiền được trả lại.

Các trận đấu phải được chơi vào nơi và ngày được xếp lịch (trừ khi được ấn định khác).

Tỉ số chơi trong thời gian phụ trội được tính vào cho cược trên toàn trận. Cược cho hiệp thứ 3 không tính tỉ số chơi thời gian phụ trội.

Cược cho toàn trận tính luôn thời gian phụ trội và sút phạt luân lưu (để quyết định đội thắng). Trong trường hợp sút phạt luân lưu, CHỈ CÓ 1 ĐIỂM được thưởng cho đội thắng.

Luật lệ Las Vegas áp dụng cho bất cứ luật lệ nào không được đề cập đến ở đây.

NHL 3-Chiều (3 Way) và Hockey Âu Châu được giải quyết không tính thời gian phụ trội (60 phút chơi) cho cược chính (Khách/Chủ/Hòa). Tùy chọn này không tính thời gian phụ trội hay sút phạt luân lưu.

Cược Bắt Theo Hiệp NHL

20 phút của hiệp đấu phải được chơi đầy đủ để có hiệu lực.

Đề Nghị Từ

Contact us at 1-877-717-7747
Check our sign-up bonuses to start with a boost!
Call now to get in touch with an account manager